•  

Aktuality / Hírek 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

 26.02.2019

Výberové konanie

     Obec Sečianky ako zriaďovateľ Materskej školy s VJM  vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarskýmSečianky č. 175, 991 10

s nástupom 1. septembra 2019.

     Vyžaduje sa VŠ vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Ďalšie kvalifikačné a iné predpoklady:

 • odbornú a pedagogickú spôsobilosť, požadovanú na stupeň a odbor vzdelania pre materskú školu ustanovenú zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • bezúhonnosť,
 • predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie,
 • znalosť školskej legislatívy,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
 • ovládanie štátneho a  maďarského jazyka,
 • práce s PC.

     Požadované doklady:

 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi,
 • výpis z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
 • stručný profesijný životopis,
 • koncepčný zámer rozvoja škôlky,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa              a vedúceho pedagogického zamestnanca,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

     Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi a s kontaktnými údajmi uchádzača (tel. číslo, email) treba zaslať alebo osobne doručiť do 20.03.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obec Sečianky, Sečianky č. 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom. Obálku označte heslom „Výberové konanie MŠ – NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Sečiankach, 26.2.2019

                                                                                                               PhDr. Jozef Deák

                                                                                                            starosta obce Sečianky

Na nasledujúcom linku je dostupný aj v PDF formáte: 
http://www.secianky.sk/files/2019-02-26-102306-V__berov___konanie_M__.pdf

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár