•  

Aktuality / Hírek 

„Zariadenie na zber kovových odpadov“ - MIKONA plus, s.r.o. - zámer

 24.03.2023

„Zariadenie na zber kovových odpadov“ – zaslanie zámeru
Navrhovateľ MIKONA plus, s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce, IČO: 34 140 913 doručil dňa 21.03.2023
Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
( ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov“, umiestnenej v meste
Želiezovce, Železničná 39, 937 01 Želiezovce.
Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia
§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 3 písm. k) a § 56
písm. b) zákona, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
právnych predpisov začal správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie
dňom doručenia zámeru navrhovateľom t. j. dňom 21.03.2023.
Do zámeru je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 24.03.2023 do 13.04.2023 v úradných hodinách
Písomné stanovisko je možné podať najneskôr do 21 dní od doručenia

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár