•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Önkormányzati választások

 13.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia

o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

                   v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť

do orgánov samosprávy obcí

     Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

do orgánov samosprávy obcí

     Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 

     Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Önkormányzati választások

Információ

a választójog és a megválasztáshoz való jog

feltételeiről

Az önkormányzati választások időpontja

                  szombat 2022 október 29-én 07:00-tól 20:00-ig

Szavazati jog

az önkormányzatokba

     Szavazati joga az önkormányzatokba minden olyan Szlovák és külföldi állampolgárnak van, akinek állandó lakhelye van a településen (tovább csak „a település lakosa“) és legkésőbb a választások napján betölti a 18. életévét.

     A szavazati jognak az akadálya a törvény szerint megadott személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme okából, ha ezt külön törvény a pandémia idejében nem határozza meg máskép.

Megválasztáshoz való jog

a települések önkormányzatába

     A helyi önkormányzat képviselőjének, Szlovák köztársaság fővárosában Pozsonyban és Kassán is, lehet megválasztva a település olyan lakosa, melynek állandó lakhelye van a településen, amelyben indul a választáson és legkésőbb a választások napján tölti be a 18. életévét.

     A falu/város/városi kerület polgármesterének, az lehet megválasztva, akinek a településen állandó lakhelye van és legkésőbb a választások napján tölti a 25. életévét.

A megválasztáshoz való jog akadálya lehet

 szabadságvesztés büntetésének töltése,

 szándékos bűncselekmény miatti jogerős ítélet, ha az elmarasztaló ítélet nem tisztázott,

 cselekvőképesség megvonása.

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár