•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o strategickom dokumente Zelený kraj

 09.12.2021

Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj,  Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“)  podľa § 5 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente: „Zelený kraj - startégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja ( Envirostartégia BBSK)“. 


Zároveň verejnosti oznámujeme, že oznámenie je možné nahliadnuť na webovej stránke, a robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie : 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zeleny-kraj-strategia-environmentalnej-politiky-banskobystrickeho-samo

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín obce na obecnom úrade, Sečianky 89.

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár