•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať nižšie identifikovaný majetok obce Sečianky formou inštitútu verejnej obchodnej súťaže

 02.12.2021

Zverejnenie zámeru

predať nižšie identifikovaný majetok obce Sečianky formou inštitútu verejnej obchodnej súťaže

Obec Sečianky v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) b) a § 9a ods. 1a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to:

a)         Pozemky:

– par. registera „C“ par. č.: 284/11, o výmere 264 m2, druh pozemku: záhrada,

– par. registera „C“ par. č.: 284/12, o výmere 273 m2, druh pozemku: záhrada,

– par. registera „C“ par. č.: 1531/5, o výmere 9 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

v celosti, t. j. v 1/1,vedenej na LV č.176 a 406 v k. ú. Sečianky, obec: Sečianky, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor katastra. (ďalej aj len ako „Predmet predaja“)

s nasledovnými podmienkami súťaže:

  1. účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny predmetu predaja v sume 1,32 € / m2 , pričom táto cena je stanovená ako minimálna;
  2. obec Sečianky ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Sečianky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy;
  3. návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou doručené do 17.12.2021;
  4. lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce do 17.12.2021;
  5. do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky;
  6. lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk;
  7. pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny.

Zámer predať nehnuteľnosti je zverejnený: http://www.secianky.sk/files/2021-12-02-222058-Zverejnenie_z__meru.pdf

Zámer predať nehnuteľnosti je zverejnený:

- na úradnej tabuli obce Sečianky dňa 2.12.2021

- na webovej stránke obce Sečiankydňa 2.12.2021

- z úradnej tabule obce Sečianky zvesené dňa ..................

- z webovej stránky obce Sečianky stiahnuté dňa .............

                                                                                                        ........................................

                                                                                                               PhDr. Jozef Deák

                                                                                                          starosta obce Sečianky


1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár