•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu SLOVNAFT

 23.02.2021

 Oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu SLOVNAFT

Vážené dámy, vážení páni,

prevádzkovateľ produktovodu, spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 426/B, Vám oznamuje informácie o plánovanej oprave a údržbe produktovodu ako líniovej stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej ako „zákon o energetike).

Plánovanou činnosťou údržby produktovodu SLOVNAFT, a.s. budú v katastrálnom území Sečianky dotknuté nasledovné pozemky:
LV       Parcela             Druh pozemku                                Výmera
808     CKN 980/7        Trvalý trávny porast                        4 284 m2
1138   CKN 980/3         Zastavaná plocha a nádvorie         1 116 m2
a to vrátane prístupových ciest k uvedeným pozemkom.

V zmysle § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej ako „stavebný zákon“) je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Oprávnenia vyplývajúce držiteľom povolenia v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení (ďalej ako „zákon o energetike“), na preukázanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, sú zákonnými vecnými bremenami.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. pristúpi postupne v mesiacoch apríl až december 2021 v záujme spoľahlivého a bezpečného prevádzkovania produktovodu k oprave a údržbe produktovodu na uvedených pozemkoch.

Vyššie uvedený termín realizácie prác opravy a údržby produktovodu bol stanovený s dôrazom na snahu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. minimalizovať na predmetných pozemkoch zásah do poľnohospodárskej a inej činnosti.

Priebeh vykonávaných prác bude monitorovaný pre prípad možného obmedzenia alebo poškodenia majetku, ktoré však vzhľadom na spôsob a rozsah realizácie opravy a údržby nepredpokladáme.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. kladie veľký dôraz na dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek. V súvislosti s plánovanou opravou a údržbou produktovodu boli zároveň v potrebnom rozsahu informované príslušné úrady.

S pozdravom 

za SLOVNAFT, a.s.
v z. JUDr. Ľuboš Noskovič, advokát

1 2 3 4

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár