•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

ZVEREJNENIE ZÁMERU predať majetok obce Sečianky formou verejnej obchodnej súťaže

 22.01.2021

Zverejnenie zámeru predať nižšie identifikovaný majetok obce Sečianky formou inštitútu verejnej obchodnej súťaže

Obec Sečianky v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 písm. a) b) a § 9a ods. 1 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže, a to:

a)         Pozemky:

– par. registera „C“ par. č.: 7/2, o výmere 861 m2, druh pozemku: záhrada,

– par. registera „C“ par. č.: 8/1, o výmere 1228 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

– par. registera „C“ par. č.: 8/2, o výmere 259 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

– par. registera „C“ par. č.: 8/3, o výmere 252 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

– par. registera „C“ par. č.: 8/4, o výmere 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

– par. registera „C“ par. č.: 8/5, o výmere 72 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

– par. registera „C“ par. č.: 8/6, o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

b)         Stavby:

– súpisným číslom 70 na parc. CKN č. 8/3 a parc. CKN č. 8/4

– súpisným číslom 217 na parc. CKN č. 8/6, 

– súpisným číslom 218 na parc. CKN č. 8/5

v celosti, t. j. v 1/1, vedenej na LV č. 406 v k. ú. Sečianky, obec: Sečianky, Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor katastra. (ďalej aj len ako „Predmet predaja“)

s nasledovnými podmienkami súťaže:

  1. účastník súťaže predloží svoj návrh obsahujúci navrhovanú výšku ceny predmetu predaja v sume 20 000,- €, pričom táto cena je stanovená ako minimálna;
  2. obec Sečianky ako vyhlasovateľ obchodnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Obec Sečianky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy;
  3. návrhy budú podávané v písomnej podobe osobne alebo poštou doručené do 8.2.2021;
  4. lehota na podávanie návrhov minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce do 8.2.2021;
  5. do 10 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk sa uskutoční výber víťaznej ponuky;
  6. lehota na oznámenie vybraného návrhu je do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk;
  7. pri vyhodnocovaní predložených návrhov bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny.
  8. účastník súťaže k návrhu priloží aj čestné vyhlásenie, že

- predmet predaja bude využitý na bývanie,

- zachová pôvodný vzhľad prednej časti budovy s. č. 70,

- do 2 rokov od nadobudnutia predmetu predaja navrhovateľovi bude vydané   

  právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu s. č. 70.

            Podmienky (bodu č. 8) budú zahrnuté do kúpnej zmluvy.

Zámer predať nehnuteľnosti je zverejnený: http://www.secianky.sk/files/2021-01-22-144540-Z__mer.pdf

- na úradnej tabuli obce Sečianky dňa 22.1.2021

- na webovej stránke obce Sečianky dňa 22.1.2021

- z úradnej tabule obce Sečianky zvesené dňa ..................

- z webovej stránky obce Sečianky stiahnuté dňa .............

      

                                                                                                           ........................................

                                                                                                               PhDr. Jozef Deák

                                                                                                            starosta obce Sečianky


1 2 3

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár