•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o trvalom označení psov - Értesítés a kutyamegjelölésről

 06.07.2020

Obec Sečianky oznamuje vlastníkom psov, že majú povinnosť zabezpečiť trvalé označenie ich psa transpondérom (t.j. čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi). V prípade, ak tak vlastník psa v zákonom stanovenej lehote neurobí, orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi pokutu 50 EUR.

Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti: 
Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

1 2 3

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár