•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informáci e pre voliča / A Szlovák Köztársaság elnökének választása Tájékoztatás a választópolgárok részére

 11.01.2024

I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo
voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je
voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
* * *
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr
I
A választás időpontja
A Szlovák Köztársaság elnökének választása
2024 3. 23. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a
választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója
2024 4. 6. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
II
Választójog
A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák
Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18.
életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a
közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem
rendelkezik.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján
betöltötte a 40. életévét.
Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában
a szabadságvesztés-büntetés töltése,
jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került
törlésre,
a cselekvőképességtől való megfosztottság.
* * *
További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a
www.minv.sk/?volby-prezidentsr
weboldalon érhetők el.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár