•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Voľby do Národnej rady SR 2023 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

 19.06.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

V Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe. Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta * * *

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?volby-nrsr

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Tájékoztató a választópolgár részére

I A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra

2023. 9. 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II Választói jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választói joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét. Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.

III Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik. A választhatóság akadálya

 a szabadságvesztés büntetésének töltése,

 szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,

 cselekvőképesség megvonása.

IV A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

 abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy

 bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján. A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha

 nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,

 a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, és a választások idejealatt annak területén kívül tartózkodik, és kérelem alapján bejegyezték a választók külön jegyzékébe.

V Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választók jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel. A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe. A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-preukaz

VI Postai úton történő szavazás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában. A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található: www.minv.sk/?nr23-posta * * *

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:

www.minv.sk/?volby-nrsr

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár