•  

História / Falutörténet

Terra Zelchan (Selčany) sa spomína v roku 1243 pri popise chotára Klenian. 
Stredoveké Sečianky vznikli na mieste niekdajšieho veľkomoravského hradiska a v archívnych dokumentoch vystupujú od roku 1260, najskôr pod názvom ZELCHAN, resp. ZELCHEN. V roku 1332 – 1337 v súpise pápežských desiatkov figuruje kňaz Štefan z farnosti sv. Kozmu a Damiána. 
Počas svojho vývoja obec patrila viacerým šľachtickým rodinám, boli to aj Szombathelyiovci, v 19. storočí Liptayovci. Obec mala na začiatku 18. storočia kúriu a tri domácnosti, v dvadsiatych rokoch 19. storočia tu už stálo 44 domov a žilo 265 obyvateľov. 
Osobitné postavenie v histórii obce má tunajší kostol. Je veľmi starobylý, v obci stál už v 13. storočí. Starobylé patrocínium zasvätené sv. Kozmasovi a Damiánovi, mimoriadne rozšírené práve v dobe románskej korešponduje s obdobím vzniku starobylého kostola v Sečiankach. Kostol sa stal aj hlavným motívom obecného erbu.

SYMBOLY OBCE

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 
Každý erb musí byť individuálny, musí byť schopný plniť funkciu identifikačného znamenia. Symbol kostola, nachádzajúceho sa vo viacerých mestských a obecných erboch je doplnený o motív vavrínových ratolestí – symbolu dvoch patrónov kostola a obce. Nebeské telesá korenia v erbe historickej Hontianskej stolice, na území ktorej sa obec nachádza. 
S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie kostola strieborný so zlatou strechou a bránou, polmesiac strieborný, hviezda zlatá, vavrínové vetvičky zlaté. Štítové pole je červené, čo je najvýznamnejšia heraldická farba, korešpondujúca zároveň s farbou erbu Hontianskej stolice.

Erb obce Sečianky 
V červenom štíte dvoma zlatými striebroplodými, dolu striebornou stuhou previazanými vavrínovými vetvičkami ovenčené priečelie strieborného zlatostrechého a zlatobráneho kostola, v horných rohoch štítu nebeské telesá – vpravo strieborný obrátený polmesiac, vľavo zlatá hviezda.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Sečianky v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. 
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. 
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce Sečianky 
Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8), červenej (2/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Sečianky 
Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SEČIANKY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

Zástava obce Sečianky má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. 
Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). 
Krátka zástava obce Sečianky je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. 
Koruhva obce Sečianky predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. 
Znaková zástava obce Sečianky má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu. 
Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Sečianky predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. 
Štandarda starostu obce Sečianky má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár