•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 22.10.2018

Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Sečianky ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ listom zo dňa 22.10.2018 požiadal o výrub dreviny Orech kráľovský obvod kmeňa 250 cm rastúci na parcele CKN č. 133 zastavaná plocha a nádvorie v zastavanom území obce Sečianky, k. ú. Sečianky na list vlastníctva č. 1128. Ako dôvod žiadosti žiadateľ uvádza zlý zdravotný stav drevín (vysychanie drevín, rozsiahla prasklina kmeňa) a z toho vyplývajúce bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka a bezprostrednú hrozbu vzniku značnej škody na majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Sečianky, Sečianky 89, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom, alebo elektronicky na emailovú adresu: ocusecianky@gmail.com v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

link: http://www.secianky.sk/files/2018-10-22-123756-Oznamenie.pdf


1 2

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár