•  

Úradná tabuľa / Hivatali hirdetőtábla

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SEČIANKY

 28.09.2018

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sečianky

     Obecné zastupiteľstvo obce Sečianky v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Sečianky, ktoré sa uskutočnia dňa 8.11.2018 o 16:30 hod. v budove kultúrneho domu obce Sečianky na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Sečianky uznesením č. 145/2018 zo dňa 19.9.2018 určilo hlavnému kontrolórovi obce Sečianky pracovný čas, ktorého dĺžka je 1 hodina týždenne.

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Sečianky v čase od 8.00 do 15.00 hod. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

                                                                                                                                          PhDr. Jozef Deák

                                                                                                                                     starosta obce Sečianky

1 2

Úradné hodiny / Hivatalos órák

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

Fotogaléria / Fényképalbum

Kalendár / Naptár